Kurumsal Yapı

Plan ve Proje Müdürlüğü

Amaç
Madde 1–(1)Bu Yönetmeliğin amacı; Körfez Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 –(1)Bu Yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, Körfez Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3 –(1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...