Kurumsal Yapı

Emlak İstimlak Müdürlüğü

Amaç
Madde 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Körfez Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-(1) Bu Yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün görev ve çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3-(1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...