Kurumsal Yapı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Amaç
Madde 1-(1)
Bu Yönetmeliğin amacı,Körfez Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev, ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-(1)
Bu Yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3-(1)
Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ve 15.maddesinin (b) bendi ve 18.maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...