Kurumsal Yapı

Yazı işleri Müdürlüğü

Amaç
Madde 1–(1)
Bu Yönetmeliğin amacı; Körfez Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
 

Kapsam
Madde 2 –(1)
Bu yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğünün çalışmalarını kapsar.
 

Dayanak
Madde 3 –(1)
Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...