Kurumsal Yapı

Afet İşleri Müdürlüğü

Amaç
Madde 1-

(1)Bu Yönetmeliğin amacı; Körfez Belediye Başkanlığı Afet İşleri Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-

(1)Bu Yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı Afet İşleri Müdürlüğünün çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3-

(1)Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendi ile 9 Nisan 2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre, Körfez Belediye Başkanlığı bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü kurulması ve bu müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Devamı...