Kurumsal Yapı

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Amaç
Madde 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Körfez Belediye Başkanlığı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- (1)Bu Yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3- (1) )Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun ve 15.maddesinin (b) bendi ve 18.maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...