Başkan

Görevleri

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesine göre Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediye stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilerini uygun olarak bütçeyi,belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak,izlemek ve değerlendirmek,bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkını huzur, esenlik,sağlık ve mutluluğu için gereken önlemlerini almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlara belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevi yapmak ve yetkilileri kullanmak.