500 00 50
 
İHALE
Oyun Grubu ve Kauçuk Kaplamaları Aım İşi

İhale Bilgileri
İhale Konusu Oyun Grubu ve Kauçuk Kaplamaları Aım İşi
Kayıt No 2020/250690
İlgili Müdürlük/Birim
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İhale İptal Edildi
Açıklama

OYUN GRUBU VE KAUÇUK KAPLAMALARI ALIM İŞİ

KÖRFEZ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Oyun Grubu ve Kauçuk Kaplamaları Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/250690

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Mimar Sinan Mah. Eşref Bitlis Cad. No:369 41740 KÖRFEZ/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2625282302 - 2625283339

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@korfez.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Oyun Grubu ve Kauçuk Kaplama Alımı (18 kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İdarenin göstereceği Park ve Yeşil Alanlar

c) Teslim tarihi

:

Malzemelerin teslim ve montaj süresi sözleşme tarihinden itibaren, 31.12.2020 tarihine kadardır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

M. Sinan Mah. Eşref Bitlis Cad. No:369 Körfez/ KOCAELİ

b) Tarihi ve saati

:

15.06.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler aşağıda belirtilen standarda ilişkin belgeleri ve TÜRKAK onaylı test raporlarını teklifleriyle beraber sunacaklardır:

-TS EN 1176-1 (Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
-TS EN 1176-2 Salıncaklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
-TS EN 1176-3 Kaydıraklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
-TS EN 1176-6 Sallanma Elemanları için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
-TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları)
-TS EN 1177 Çarpma Etkisini Azaltan Zemin Düzenlemeleri/Kritik Düşme Yüksekliğinin Belirlenmesi standardıyla ilgili kalite evrağı
-TS 12427 Satış sonrası Hizmet Belgesi

-TS EN 71-3:2013+A1:2014 e göre Polietilen madde içeriğinde çocuk sağlına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu (Türk akreditasyon Kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.

-EN ISO 4892-2 Plastikler laboratuar ışın kaynaklarına maruz bırakma metotları Bölüm 2 ksenon ark lambası plastik ürünler için renk solmasına karşı test raporu (Mavi, Kırmızı, Mor, Yeşil, Sarı, Turuncu için) (Türk akreditasyon Kurumu tarafından onaylı test laboratuarından alınmış olmalıdır.)

-Polietilen malzemeler için olumlu fitalat testi.(Türk akreditasyon Kurumu tarafından onaylı test laboratuarından alınmış olmalıdır.)

-ZEK 01-04-08 normuna uygun PAH Testi.(HDPE malzemeler için).Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı test laboratuarından alınmış olmalıdır.

-İpli tırmanma ürünlerinde kullanılan siyah kauçuk için ZEK 01-04-08 normuna uygun PAH testi ( Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı test laboratuarından alınmış olmalıdır.

-BS EN 71-2:2011 Oyuncak güvenliği-Yanmazlık Test Raporu (İpli tırmanmalarda kullanılan koyu mavi ve sarı iplerle sarı naylon plastik ürünlere ait).( Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı test laboratuarından alınmış olmalıdır.)

-ÜRÜN MALI MESULİYET SİGORTA POLİÇESİ(10 yıllık)-

Sigorta Bedeli min:6.000.000,00TL

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Dönerli Bisiklet,Çatı,İkiliSalıncak,EngelliTahterevalli,Engelli Salıncak Sepeti,Halat Tırmanma Elemanı parça,PolietilenKorkuluk,Merdiven,Galvaniz Çöp Sepeti3-6 Yaş Oyun Grubu

Kabul muayeneleri için gerekli bilumum alet, personel, test araç ve gereçleri yüklenici tarafından bedelsiz temin edilecektir.

Numuneler ihale gününden 3 gün öncesine kadar Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir. Onaylı teslim tutanağı ihale esnasında dosyada bulundurulacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen Çocuk Oyun Grubu işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Körfez Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 15.06.2020
İhale Saati 10:30
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Yüklenici-Sözleşme Bilgileri
İhaleyi Kazanan Firma
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Başlama Tarihi
Sözleşme Bitiş Tarihi
İhale Kik Numarası
İhale Adı
İhalenin Yaklaşık Maliyeti
İhaleye Katılanlar ve Teklif Rakamları
İhaleyi Kazanan Firma ve Teklifi
HIZLI MENÜ
BİR PROJEM VAR
SİTE İÇİ ARAMA
HAVA DURUMU
GERİ DÖNÜŞÜM
BAĞLANTI REHBERİ
WEB MAIL
SORU CEVAP
VEFAT EDENLER
NÖBETÇİ ECZANELER
GİZLİLİK POLİTİKASI
ÇAĞRI MERKEZİ
0262 500 00 50
ADRES
Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi N0: 369 Körfez/Kocaeli
WEB WHATSAPP HATTI
0532 066 41 41