500 00 50
 
İHALE
Oyun Grubu ve Kauçuk Malzemeleri Alım İşi

İhale Bilgileri
İhale Konusu Oyun Grubu ve Kauçuk Malzemeleri Alım İşi
Kayıt No 2021/592725
İlgili Müdürlük/Birim
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama

OYUN GRUBU VE KAUÇUK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

KÖRFEZ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Oyun Grubu ve Kauçuk Malzemeleri Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/592725

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Mimar Sinan Mah. Eşref Bitlis Cad. No:369 41740 KÖRFEZ/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2625282302 - 2625285422

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@korfez.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Oyun Grubu ve Kauçuk Malzemeleri Alımı (28 kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İdarenin göstereceği Park ve Yeşil Alanlar

c) Teslim tarihi

:

Malzemelerin teslim ve montaj süresi sözleşme tarihinden itibaren, 31.12.2021 tarihine kadardır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

M. Sinan Mah. Eşref Bitlis Cad. No:369 Körfez/ KOCAELİ

b) Tarihi ve saati

:

26.10.2021 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler aşağıda belirtilen standarda ilişkin belgeleri ve TÜRKAK onaylı test raporlarını teklifleriyle beraber sunacaklardır:

STANDARTA İLİŞKİN BELGELER

İstekliler aşağıda belirtilen ürün sorumluluk sigortası, kalite belgeleri, test ve analiz raporları ve dokümanlarını ihale esnasında teklifleri ile birlikte idareye sunacaklardır.

KALİTE BELGELERİ

TS EN 1176-1 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri. Bu belge ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

TS EN 1176-2+AC ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ).  Bu belge ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3: Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ).  Bu belge ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

 

TS EN 1176-5 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5: Atlı Karıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri). Bu belge ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

TS EN 1176-6+AC ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri). Bu belge ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

TS EN 1176-11 (OYUN ALANI ELEMANLARI VE ZEMİN DÜZENLEMELERİ -

BÖLÜM 11: Havada asılı ağlar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri).  Bu belge ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

TS EN 16630 Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanlar - Teknik Şartnamede talep edilen spor aletleri .  Bu belge ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

TS 13578 (09.10.2013) Yetkili Servisler salıncak-tahterevalli-kaydırak vb. oyun elemanları için Hizmet Yeterlilik Belgesi ve TS 12427 ( Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için Kurallar - HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ) belgesi ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.

Teknik şartnamede talep edilen ürünlerin  ayrı ayrı Model Bazlı Uygunluk Belgeleri ihale esnasında idareye teslim edilecektir.

TEST VE ANALİZ RAPORLARI

Polietilen ürünlerin TS EN 71-2+A1:2014-04 OYUNCAK GÜVENLİĞİ standartları gereğince ALEVLENEBİLİRLİK olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.  Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Polietilen ürünlerin TS EN ISO 4892-2 :2013 ve EN ISO 105 B02:2014 yapay ışığa karşı renk haslığının tayini – 60 saat Ksenon Ark Soldurma Lambası Deneyine ait olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.  Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Polietilen ürünlerin Fitalat içermediğini gösteren olumlu test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.  Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuarlardan alınmış olmalıdır.

Polietilen ürünlerin AfPS GS 2014:01 standartları gereğince Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAHs) içermediğini gösteren olumlu test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Polietilen ürünlerin (mavi, turuncu, sarı, pembe, yeşil, kırmızı, mor) BS EN 71-3:2019 standartları gereğince BELİRLİ ELEMENTLERİN GEÇİŞ ÖZELLİKLERİ test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin TS EN ISO 9227 ve TS EN ISO 12944-6 standartları gereğince açık hava şartlarında korozyona karşı dayanıklı olduğunu gösteren 1440 saatlik tuz testi olumlu test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin EN 71-2:2011+A1:2014 OYUNCAK GÜVENLİĞİ standartları gereğince ALEVLENEBİLİRLİK olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin AfPS GS 2014:01 standartları gereğince Poliaromatik Hidrokarbonlar(PAHs) içermediğini gösteren olumlu test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin BS EN 71-3:2019 standartları gereğince BELİRLİ ELEMENTLERİN GEÇİŞ ÖZELLİKLERİ test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun gruplarında kullanılan polyamid kelepçe ve manşonların AfPS GS 2014:01 standartları gereğince Poliaromatik Hidrokarbonlar(PAHs) içermediğini gösteren olumlu test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Plastik kaplamanın AfPS GS 2014:01 standartları gereğince Poliaromatik Hidrokarbonlar(PAHs) içermediğini gösteren olumlu test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun gruplarında kullanılan plastik kaplamalı metal panelin EN 14372:2004 standartları gereğince Fitalat içermediğini gösteren olumlu test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun grubu ve spor aletlerinde kullanılan plastisol (plastik) kaplama BS EN-71 3:2019 standartları gereğince BAZI ELEMENTLERİN GÖÇÜ test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun grubu ve spor aletlerinde kullanılan plastisol kaplama EN 71-2:2011+A1:2014 standartları gereğince ALEVLENEBİLİRLİK test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun gruplarında kullanılan zincirlere ait çekme deneyi olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun gruplarında kullanılan polietilen bariyerli beşik salıncak oturaklarının darbe zayıflaması ve dinamik yük deneyi olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun gruplarında kullanılan bariyerli salıncak oturaklarının yumuşak polietilen tamponuna ait  BS EN 71-2:2011+A1:2014 OYUNCAK GÜVENLİĞİ– YANMAZLIK BELİRLEME deneyi olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun gruplarında kullanılan bariyerli salıncak oturaklarının yumuşak polietilen tamponuna ait  BS EN 71-3:2019 BELİRLİ ELEMENTLERİN GEÇİŞ ÖZELLİĞİ (TOKSİK ELEMENTLER deneyi olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun gruplarında kullanılan bariyerli salıncak oturaklarının yumuşak polietilen tamponuna ait  FİTALAT deneyi olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun gruplarında kullanılan bariyerli salıncak oturaklarının yumuşak polietilen tamponuna ait  POLİAROMATİK HİDROKARBONLAR (PAHS) deneyi olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun gruplarında kullanılan Yüksek yoğunluklu polietilen malzemenin (HDPE) AfPS GS 2014:01 standartları gereğince Poliaromatik Hidrokarbonlar(PAHs) içermediğini gösteren olumlu test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun gruplarında kullanılan Yüksek yoğunluklu polietilen malzemenin (HDPE) BS EN 71-3:2019 standartları gereğince bazı elementlerin göçü test raporu , ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun gruplarında kullanılan iplerin AfPS GS 2014:01 standartları gereğince Poliaromatik Hidrokarbonlar(PAHs) içermediğini gösteren olumlu test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun gruplarında kullanılan iplerin BS EN 71-2: 2011 + A1 : 2014 OYUNCAK GÜVENLİĞİ standartları gereğince YANMAZLIK BELİRLEME olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.  Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun gruplarında kullanılan iplerin BS EN 71-3:2019 OYUNCAK GÜVENLİĞİ standartları gereğince BAZI ELEMENTLERİN GÖÇÜ olumlu test raporu raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.  Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun gruplarında kullanılan HPL  KOMPAKT LAMİNAT malzemenin BS EN 71-2:2011 + A1 : 2014 OYUNCAK GÜVENLİĞİ standartları gereğince YANMAZLIK BELİRLEME olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.  Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun gruplarında kullanılan HPL  KOMPAKT LAMİNAT malzemenin BS EN 71-3:2019  OYUNCAK GÜVENLİGİ  standartları gereğince standartları gereğince bazı elementlerin göçü test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun gruplarında kullanılan HPL  KOMPAKT LAMİNAT malzemenin EN 14372 : 2004 standartları gereğince Fitalat içermediğini gösteren olumlu test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun gruplarında kullanılan HPL  KOMPAKT LAMİNAT malzemenin AfPS GS 2019:01 standartları gereğince Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAHs) içermediğini gösteren olumlu test raporu, ihale teklif zarfında ibraz edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

Oyun gruplarında kullanılan KROM malzemenin BS EN 71-2:2011 + A1 : 2014 OYUNCAK GÜVENLİĞİ standartları gereğince YANMAZLIK BELİRLEME olumlu test raporu ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.  Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuardan alınmış olmalıdır.

ÜRETİCİ ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI

ÜRETİCİ ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI (10 Yıl Geçerli) (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına minimum 6.000.000.00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi ihale teklif zarfında ibraz edilecektir.)

***SUNULACAK KALİTE EVRAKLARI EKLERİ İLE BİRLİKTE TÜRKAK ONAYLI BİR KALİTE KURULUŞU TARAFINDAN VERİLMİŞ BELGELER OLMALIDIR.

***KURULUM SONRASI KABUL ÖNCESİ NİHAİ UYGUNLUK KONTROLLERİNİN FİRMA TARAFINDAN YAPTIRILMASI ZORUNLUDUR.

***SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE İDARE YÜKLENİCİ FİRMADAN ÜRETİM İÇİN NUMUNE İSTEYEBİLİR.YÜKLENİCİ İDARENİN İSTEYECEĞİ NUMUNELERİ GETİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen Çocuk Oyun Grubu işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Körfez Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 26.10.2021
İhale Saati 10:30
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
HIZLI MENÜ
BİR PROJEM VAR
SİTE İÇİ ARAMA
HAVA DURUMU
SANTRAL SES KAYDI AYDINLATMA METNİ
BAĞLANTI REHBERİ
WEB MAIL
AYDINLATMA METNİ
VEFAT EDENLER
NÖBETÇİ ECZANELER
GİZLİLİK POLİTİKASI
ÇAĞRI MERKEZİ
0262 500 00 50
ADRES
Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi N0: 369 Körfez/Kocaeli
WEB WHATSAPP HATTI
0532 066 41 41