Doküman

Veri Saklama Ve İmha Politikası

 

 

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İHMA POLİTİKASI

Amaç

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kanun) 7. maddesi gereği Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Körfez Belediyesi (“Kurum”) gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

Kurum çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup kurumun sahip olduğu ya da kurumca yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

 

Hedef Grup

 

Müdürlükler

 

 

Yürürlük Alanı

Tüm Müdürlük Çalışanları, Tüm Müdürlükler, Çalışan Adayları, Hizmet Sağlayıcıları,  Ziyaretçiler ve Diğer 3. kişiler


İÇİNDEKİLER

 

1.Giriş ve Politikanın Amacı

2. Politikanın Kapsamı

3. Kısaltmalar ve Tanımlar

4. Sorumluluk ve Görev Dağılımları

5. Kayıt Ortamları

6. Saklama ve İmhaya İlişkin Açıklamalar

6.1 Saklamaya İlişkin Açıklamalar

6.1.1 Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

6.1.2 Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

6.2 İmhayı Gerektiren Sebepler

7. Teknik ve İdari Tedbirler

7.1 Teknik Tedbirler

7.2 İdari Tedbirler

8. Kişisel Verileri İmha Teknikleri

8.1 Kişisel Verilerin Silinmesi

8.2 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

8.3 Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

9. Saklama ve İmha Süreleri

10. Periyodik İmha Süresi

11. Politika’nın Yayınlanması ve Saklanması

12.Politika’nın Güncellenme Periyodu

13.Politikanın Yürürlüğü ve Yürürlükten Kaldırılması

14. Dış Referans Kısayolları

15. Önceki Versiyondaki Değişiklikler

 

 1. Giriş ve Politikanın Amacı

 

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Körfez Belediyesi  (“Kurum”) gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kurum; Stratejik Planda belirlenen misyon, vizyon ve temel ilkeler doğrultusunda; Kurum çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir.

 

Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, Kurum tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

 

 1. Politikanın Kapsamı

 

         Kurum çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup kurumun sahip olduğu ya da kurumca yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

 

 1. Kısaltmalar ve Tanımlar

 

Alıcı Grubu : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

 

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

 

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir

surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

 

         Çalışan : Körfez Belediyesinin Personeli

 

EBYS : Elektronik Belge Yönetim Sistemi

 

Elektronik Ortam : Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği,

okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

 

Elektronik Olmayan Ortam : Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

 

  Hizmet Sağlayıcı : Körfez Belediyesi ile belirli bir sözleşme         çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

 

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

İlgili Kullanıcı : Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

 

İmha :  Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

 

Kanun : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

 

Kayıt Ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

 

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

Kişisel Veri İşleme Envanteri : Veri Sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

 

Periyodik İmha : Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

 

Politika : Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

 

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

 

Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

 

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

 

Veri Sorumluları Sicil : Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Bilgi Sistemi Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

 

VERBİS : Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

 

Yönetmelik : 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

 

 1. Sorumluluk Ve Görev Dağılımları

 

Kurumun tüm Müdürlükleri ve çalışanları, sorumlu Müdürlüklerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

 

Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım Tablo 1’de verilmiştir.

 

Tablo 1: Saklama ve imha süreçleri görev dağılımı

Ünvan

Birim

Görev

Başkan Yardımcısı – İbrahim Çırpan

Başkan Yardımcılığı

Çalışanların politikaya uygun hareket etmesinden sorumludur.

Müdür - Orhan Tuna

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur.

Müdür - Zekeriya Çetin

Müdür – Orhan Tuna

Müdür – Olcay Akgül

Müdür – Serkan Yeğnidemir

Müdür – Dursun Bayramoğlu

 

Müdür-Mehmet Gökkaya

Müdür – Ali Osman Yıldırım

Müdür – Şahin Yılmaz

Müdür – Özcan Efe

Müdür – Cevriye Gündoğdu

 

Müdür – Fatma Atlı

Müdür – Ersin Çöpoğlu

 

Müdür - Bülent Gülal

 

Müdür – Mücahit Bulut

 

Müdür – Şahin Badem

Müdür – Ali Osman Baş

 

Müdür – Kemal Soydaş

 

Müdür – Yüksel Özdemir

 

Müdür – Nurdan Zorluer

Müdür – Fatih Gümüş

Müdür – Sencer Dere

Müdür – Cumali Gündoğdu

Özel Kalem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Park Bahçeler Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Destek Hizmetler Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Emlak İstimlak Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü

Etüt Proje Müdürlüğü

Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.


         5. Kayıt Ortamları

Kişisel veriler, Kurum tarafından Tablo 2’de listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

 

Tablo 2: Kişisel veri saklama ortamları

Elektronik Ortamlar

Elektronik Olmayan Ortamlar

Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

 • Yazılımlar (ofis yazılımları, portal,EBYS, VERBİS.)
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )
 •  Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
 • Optik diskler (CD, DVD vb.)
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
 • Kağıt
 • Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar


       6. Saklama Ve İmhaya İlişkin Açıklamalar

 

Kurum tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler ve hizmet sağlayıcı olarak ilişkide bulunulan üçüncü kişilerin, kurumun veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir.

 

Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

 

6.1 Saklamaya İlişkin Açıklamalar

 

Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.

 

Buna göre, Kurumumuz faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

 

6.1.1 Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

 

Kurumumuzda, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu,
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
 • Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu

 

? Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

 

6.1.2 Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

 

Kurum, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar.

 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek.
 • Kurumsal iletişimi sağlamak.
 • Kurum güvenliğini sağlamak,
 • İstatistiksel çalışmalar yapabilmek.
 • İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek.
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak.
 • Yasal süreçleri yürütmek.
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü.

 

6.2 İmhayı Gerektiren Sebepler

 

Kişisel veriler;

 

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

    İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi,
 • Kurumun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında, Kurum tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

           7. Teknik Ve İdari Tedbirler

 

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12 nci maddesiyle Kanunun 6 ncı maddesi dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde Kurum tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.

 

7.1 İdari Tedbirler

    Kurum tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda

sayılmıştır:

?  Kurum tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır.

? Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmıştır.

? Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Kurum tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.

? Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.

? Kurum içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.

? Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.

 

            8. Kişisel Verileri İmha Teknikleri

 

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Kurum tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

 

8.1 Kişisel Verilerin Silinmesi

 

Tablo 3: Kişisel Verilerin Silinmesi

Veri Kayıt Ortamı

Açıklama

Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde  çizilerek/ boyanarak/ silinerek karartma işlemi de uygulanır.

Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler

Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece

sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

8.2 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

 

Kişisel veriler, Kurum tarafından Tablo-4’te verilen yöntemlerle yok edilir.

 

Tablo 4: Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Veri Kayıt Ortamı

Açıklama

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler

Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.


9. Saklama Ve İmha Süreleri

 

Kurum tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

 • Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle

ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;

 • Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;
 • Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında

yer alır.

 • Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde Proje Kurulu Tarafından güncellemeler yapılır.

         Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi birim müdürlükleri veya arşiv servisi tarafından yerine getirilir.

 

Tablo 5: Süreç bazında saklama ve imha süreleri tablosu

 

10. Periyodik İmha Süresi

 

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Kurum, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Kurumda her yıl [Ocak ] ve [Haziran] aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

 

           11. Politikanın Yayınlanması ve Saklanması

 

            12. Politika’nın Güncellenme Periyodu

 

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

 

           13. Politikanın Yürürlüğü Ve Yürürlükten Kaldırılması

 

           14. Dış Referans Kısayolları

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Yönetmelikler, Tebliğler, Kurul Kararları ve sair mevzuatlar

 

           15. Önceki Versiyondaki Değişiklikler

Yok


DOKÜMANLAR