Doküman

Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ("KVKK") ve ilgili tüm düzenleme, karar ile ilgili olarak Körfez Belediyesi’nin ("Kurum") https://www.korfez.bel.tr ve https://ebelediye.korfez.bel.tr/webportal/  ("Site") ve faaliyet alanı çerçevesindeki hizmetlerini sunarken ve site aracılığı ile işlenen, site ziyaretçilerimizin, çalışan adaylarımızın, vatandaşlarımızın, kişisel verilerine ilişkin politikamızı içermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasının Amacı

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası;

Körfez Belediyesi’nin ne tür kişisel veriler işlediğini, işlediği kişisel verilerin işleme amacını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,

Körfez Belediyesi'nin işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

 

1-İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Körfez Belediyesi, sizlere daha iyi hizmet verebilmek, faaliyetlerini devam ettirebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”) ve KVKK başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirebilme başta olmak üzere Site güvenliğini sağlamak, Körfez Belediyesi nezdinde yürütülen hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, sözleşme ilişkilerimizin yürütülmesi ve kamu faaliyetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi ( Ad, Soyad, doğum tarihi, e-posta, telefon numarası, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri) sizlerden talep edilebilmektedir. Bu kişisel veriler açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenip, muhafaza edilmektedir.

 

 

 

2-Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması Körfez Belediyesi için önemli bir konudur. Körfez Belediyesi, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Körfez Belediyesi kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli her teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermektedir. Körfez Belediyesi

Körfez Belediyesi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Körfez Belediyesi bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

3-KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız;

Körfez Belediyesi'ne Dilekçe ile başvurabilir, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz;

 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b) işlenmişse bilgi talep etme,

 

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 

d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

 

e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

 

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Kişisel verilerinizle ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman, Dilekçeyi korfez.bel@hs01.kep.tr  adresine mail atarak ya da Dilekçeyi merkez adresimize ileterek bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

4-Kişisel Veri Saklama Süresi

Körfez Belediyesi tarafından işlenen kişisel veriler mevzuatta öngörülen süreler ve verinin işlenme amacı için gerekli olan süre boyunca saklanmaktadır. Söz konusu verilerin saklanması için yasal bir süre belirlenmemiş ise Körfez Belediyesi iş süreçleri ve hukuki ve ticari teamüller göz önünde bulundurularak bir süre belirlenmektedir.

 

Söz konusu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Körfez Belediyesi tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

5-Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar, hizmet alıcıları, çalışan adayları, ziyaretçiler, vatandaşlar, web sitesi üzerinden veya sair yollarla paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

 

6-Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK madde 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138'e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır.

 

7- Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası'nda Yapılacak Değişiklikler

Körfez Belediyesi, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası'nın Site'ye konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 

8-Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri

İşbu Site Kullanım Şartları ve Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, Körfez Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır.

 

9.Son Hüküm

Kullanıcı / Kullanıcılar, hizmet alıcıları, ziyaretçiler, çalışan adayları, Site Kullanım Şartları'nı ve e Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası'nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Körfez Belediyesi'ne ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 


DOKÜMANLAR